Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hỗ trợ thành viên

Chứng nhận hệ thống quản lý

21/06/2011

Mạng hội đồng doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ thành viên có nhu cầu xây dựng hệ thống chất lượng quốc tế như:
-          Tư vấn thông tin về hệ thống quản lý chất lượng quốc tế như: ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO 22000…..
-          Các chứng nhận quôc tế khác như: HACCP, GMP, OHSAS……