Hoạt động chủ lực
Chỉ số niềm tin
Hỗ trợ thành viên

Mã Số - Mã Vạch

13/06/2011

THÔNG TIN MÃ SỐ MÃ VẠCH
Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8)

 

Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau:
 Từ trái sang phải
+ Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu
+ Mã doanh nghiệp: có thể gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số
+ Mã mặt hàng: có thể là năm, bốn, hoặc ba con số tùy thuộc vào mã doanh nghiệp
+ Số cuối cùng là số kiểm tra
THỦ TỤC:
+ Giấy phép kinh doanh: 2 bản (sao y công chứng)
+ Danh sách sản phẩm
 
THỜI GIAN:
+ 2 ngày cấp Mã số tạm thời
+ 45 đến 60 ngày sau cấp Mã số chính thức                                                        
 
Mã EAN-13